Zoek
Filters

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden opgesteld door s-and-p-shop.be vertegenwoordigt door Denruyter Lieve en heeft haar maatschappelijke zetel te 3470 Kortenaken, Tiensestraat 9. B.T.W. nr 784 066 539 (verkoper) 

  • De goederen worden verzonden op kosten en op risico van  S-and-p-shop naar het door de klant opgegeven leveringsadres. Bij breuk of beschadiging steeds een foto van de goederen doormailen naar info@s-and-p-shop.be. Dit wordt enkel als geldig aanvaard binnen een periode van 7 dagen na ontvangst. Na deze periode vervalt enige vorm van garantie op de ontvangen goederen met betrekking tot breuk of beschadiging.

  • Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

  • De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.

  • Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 7 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Deze periode van 7 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, vijf (5) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, vijf (5) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

  • In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro)

  • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

  • De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

  • Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaalde de rechtbanken van het arrondissement Leuven. Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle moeilijkheden met aanvoer, werkkrachten vertraging in transport stakingen werkonderbrekingendie hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken.